Między innymi świadczymy następujące usługi:

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, karnego;
 • sporządzanie pism urzędowych, procesowych, wniosków, odwołań, skarg, umów, porozumień;
 • zapewnienie zastępstwa procesowego i prowadzenie postępowań przed sądowymi powszechnymi;
 • negocjacje umów oraz reprezentacja Klienta w trakcie negocjacji, wobec wierzycieli, dłużników, banków, pracowników, organów założycielskich itp;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych;
 • prowadzenie postępowań polubownych, mediacyjnych;
 • przygotowanie i przeprowadzanie procedury zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego wraz z przygotowywaniem dokumentów wewnętrznych spółek wraz z nadaniem tzw. rygoru korporacyjnego;
 • przygotowanie i przeprowadzanie procedury zakładania i rejestracji fundacji, stowarzyszeń,
 • przygotowanie i przeprowadzanie procedury przekształcania podmiotów, likwidacji podmiotów;
 • pomoc przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej.